Aspectes legals

Dades d’identificació del titular del web escacsporqueres.cat

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el Club d’Escacs Porqueres, en qualitat de titular del web escacsporqueres.cat, amb adreça a Passeig de la Mediterrània, codi postal 17834 de Porqueres, Girona, procedeix a comunicar-vos la informació que conforma i regula les condicions d’ús d’aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris i usuàries del web que és publicat sota el domini escacsporqueres.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d’ús

La utilització del web escacsporqueres.cat atorga la condició de persona usuària del web escacsporqueres.cat, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’avís legal. Si la persona usuària no estigués conforme amb elles, s’abstindrà d’utilitzar el web escacsporqueres.cat. Aquest avís legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada pel Club d’Escacs Porqueres pot ser diferent en cada moment en què la persona usuària accedeixi al portal. Per tant, la persona usuària ha de llegir l’avís legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi al web escacsporqueres.cat.

A través del web escacsporqueres.cat, el Club d’Escacs Porqueres facilita a la persona usuària l’accés i utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per el Club d’Escacs Porqueres o per tercers autoritzats.

La persona usuària està obligada i es compromet a utilitzar el web escacsporqueres.cat i els continguts conforme a la legislació vigent, l’avís legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest mateix avís legal o en qualsevol lloc dels continguts que conformen el web escacsporqueres.cat, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquests termes, la persona usuària s’obliga i es compromet a no emprar qualsevol dels continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l’avís legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats pel Club d’Escacs Porqueres, d’un altre usuari o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

La persona usuària s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part del web escacsporqueres.cat, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició de persona usuària del web escacsporqueres.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot plegat, la persona usuària no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita del Club d’Escacs Porqueres, que és titular d’aquests drets, o bé que estigui legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del Club d’Escacs Porqueres o dels seus titulars, de les empremptes i/o identificadors digitals, marques d’aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

La persona usuària s’abstindrà d’obtenir i d’intentar accedir als continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s’hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els continguts, o en general, els que s’emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització del web escacsporqueres.cat, i/o dels continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al web escacsporqueres.cat són propietat del Club d’Escacs Porqueres o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s en cap cas que l’ús o accés al portal i/o als continguts doni a la persona usuària cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a la persona usuària, com tampoc cap dret d’explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual del Club d’Escacs Porqueres, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són de titularitat del Club d’Escacs Porqueres o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de la propietat intel·lectual o industrial del Club d’Escacs Porqueres o de tercers inclosos en el web escacsporqueres.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Disponibilitat del web escacsporqueres.cat

El Club d’Escacs Porqueres no garanteix la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés al web escacsporqueres.cat, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esforços, per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant, el Club d’Escacs Porqueres no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en la persona usuària provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

El Club d’Escacs Porqueres exclou, excepte les contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament del web escacsporqueres.cat i dels continguts, a l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que la persona usuària hagués pogut atribuir al web escacsporqueres.cat i als continguts.

La funció dels enllaços que apareguin en aquest web és exclusivament la d’informar a la persona usuària sobre l’existència d’altres webs que tenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

El Club d’Escacs Porqueres no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels enllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de la persona usuària, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a la persona usuària per aquest motiu.

L’accés al web escacsporqueres.cat no implica l’obligació per part del Club d’Escacs Porqueres de controlar l’absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a la persona usuària, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que el Club d’Escacs Porqueres no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei del web escacsporqueres.cat, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de la persona usuària o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de la persona usuària emprat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei del web escacsporqueres.cat i dels continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, el Club d’Escacs Porqueres, pot decidir la finalització o suspensió del web escacsporqueres.cat i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, el Club d’Escacs Porqueres advertirà prèviament l’acabament o suspensió del web escacsporqueres.cat.

Qualitat del web escacsporqueres.cat

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través del web escacsporqueres.cat, el Club d’Escacs Porqueres posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació de les pàgines d’aquest portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

El Club d’Escacs Porqueres exclou de tota responsabilitat per les decisions que la persona usuària pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics del web escacsporqueres.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part del Club d’Escacs Porqueres a la persona usuària efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Jurisdicció

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest avís legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sometent als Jutges i Tribunals de la província de Girona, renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que pugui correspondre-li.

Legislació aplicable

El present avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Política de privadesa

Introducció

El Club d’Escacs Porqueres, sensibilitzada amb les necessitats dels usuaris i usuàries i conscients de la importància de la rigorosa privacitat de la informació personal que li confien, inclou aquesta declaració de privadesa amb l’objecte donar a conèixer la política en el tractament de les dades personals que s’obtenen de las persona usuària.

La persona usuària accepta aquestes condicions pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar en el web escacsporqueres.cat. Si no ho accepta, ha d’abandonar el web escacsporqueres.cat, sense fer-ne ús ni del web ni del seu contingut, i sense accedir a les pàgines enllaçades.

Responsable del tractament de les dades

El titular del web escacsporqueres.cat i responsable del tractament de les dades és el Club d’Escacs Porqueres, amb adreça a Passeig de la Mediterrània, codi postal 17834 de Porqueres, Girona.

Finalitat del tractament de les dades

En el web escacsporqueres.cat existeixen apartats específics on la persona usuària pot anotar les seves dades per rebre informació sobre actualitzacions del web i d’alguns programes que es distribueixen. El Club d’Escacs Porqueres garanteix que la informació que faciliti la persona usuària serà gestionada de manera confidencial.

El web escacsporqueres.cat utilitza galetes (o cookies en anglès). Es pot consultar la política de galetes a l’apartat: política de galetes.

Legitimació del tractament de les dades

L’ús de les dades de la persona usuària s’efectua perquè dóna el seu consentiment al Club d’Escacs Porqueres per utilitzar aquestes dades que es proporcionen mitjançant els formularis per un ús específic, el qual s’indica en cadascun d’aquests formularis. Totes les dades de la persona usuària són necessàries per a usos concrets per les quals es sol·liciten, i si la persona usuària no ho fa, aquests serveis no són possibles.

Les dades incorporades en el formulari de contacte, poden ser tractades per tercers amb la finalitat de filtrar el spam de missatges.

El web escacsporqueres.cat conté enllaços cap a altres webs de tercers. El Club d’Escacs Porqueres no es fa responsable per les polítiques i pràctiques de privacitat d’aquests altres webs.

Drets dels interessats

La persona usuària té dret a accedir a la informació que sobre la teva persona estigui emmagatzemada en la base de dades del Club d’Escacs Porqueres, rectificar-la en cas d’errada, suprimir-la, limitar-la, oposar-te al seu tractament i retirar-ne el consentiment si aquest és el seu desig. Per fer-ho ha de posar-ho en coneixement del Club d’Escacs Porqueres.

Per a més informació sobre temes relacionats, el web de referència de la xarxa espanyola és l’Agència de Protecció de Dades, on la persona usuària te dret a reclamar.

Política de galetes

Aquest web escacsporqueres.cat utilitza galetes (cookies)

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), t’informem que aquest web escacsporqueres.cat utilitza galetes (cookies).

La LSSICE s’aplica a qualsevol mena d’arxiu o dispositiu que es descarregui en l’equip terminal de la persona usuària amb la finalitat d’ emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Una galeta és un d’aquests arxius d’ús generalitzat, als que anomenem genèricament com a galetes.

Les galetes (cookies en anglès) són petits fitxers de text enviats a un navegador des d’un servidor web per registrar activitat de la persona usuària en un web de manera que pugui recuperar aquesta informació posteriorment durant la navegació per les diferents pàgines que estan connectades al servidor que les va instal·lar.

Les galetes emmagatzemen informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes de la persona usuària, etc.

Acceptació de les galetes: normativa vigent

A l’accedir a aquest lloc web, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Club d’Escacs Porqueres informa de l’ús de galetes, i dóna a la persona usuària l’opció d’acceptar-les expressament i d’accedir a més informació a través d’aquesta política de galetes.

El cas de continuar navegant, la persona usuària estarà donant el seu consentiment per a l’ús d’aquestes galetes. En qualsevol moment, la persona usuària podrà canviar d’opinió i bloquejar la seva utilització a través del seu navegador.

El web escacsporqueres.cat compleix amb el que estipula la normativa vigent en relació amb l’ús de les galetes i les dades personals:

 • El reglament LSSI-CE (Llei de la societat de la informació i de comerç electrònic)
 • El RGPD (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els països de la UE.

Tipus de galetes

A continuació, es fa una classificació de les galetes en funció d’una sèrie de categories. Tanmateix és necessari tenir en compte que una mateixa galeta pot estar inclosa en més d’una categoria.

Segons l’entitat que les gestiona

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de la persona usuària des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per la persona usuària.
 • Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de la persona usuària des d’un equip o domini que no és gestionat pel mateix editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

En el cas de que les galetes estiguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no són considerades galetes pròpies.

Segons el termini de temps d’activació

 • Galetes de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per recavar i emmagatzemar dades mentre la persona usuària accedeix a una pàgina web. S’acostumen a utilitzar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per la prestació del servei sol·licitat per la persona usuària en una única ocasió (per exemple, una llista de productes comprats).
 • Galetes persistents: Són un tipus de galetes en el que les dades siguin emmagatzemades en el terminal i a les que es pot accedir i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta i que pot ser d’uns minuts fins a alguns anys.

Segons la seva finalitat

 • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a la persona usuària la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen, com per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a espais d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de les xarxes socials.
 • Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a la persona usuària accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de la persona usuària, com l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servidor, etc.
 • Galetes d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament de la persona usuària dels webs als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de galetes s’utilitza per mesurar l’activitat del web, aplicació o plataforma i per l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris i usuàries d’aquests webs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de les anàlisis de les dades d’ús que fa la persona usuària del servei.
 • Galetes publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en la seva pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual es presta el servei sol·licitat d’acord a criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
 • Galetes de publicitat sobre comportament: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des del qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament de la persona usuària obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Google Analytics

En particular, aquest web escacsporqueres.cat utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, Google utilitza galetes que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de la persona usuària, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Això inclou la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Com desactivar les galetes en els principals navegadors web

Per configurar l’ús de galetes, segueix les instruccions corresponents al mateix navegador o consulta la seva ajuda:

Què passa si la persona usuària no accepta les galetes

El rebuig de les galetes pot impedir l’accés a continguts i serveis personalitzats, o que determinats serveis o funcionalitats del web escacsporqueres.cat no funcionin correctament.

Actualitzacions i modificacions en la política de galetes.

El Club d’Escacs Porqueres pot modificar aquesta política de galetes en funció de les exigències legislatives, reglamentàries, amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per qüestions tècniques o de reorganització del web, per això, el Club d’Escacs Porqueres aconsella a la persona usuària la visita periòdica de la política de galetes.

Contacte

Per resoldre qualsevol dubte sobre cóm s’utilitzen les galetes, la persona usuària s’ha de posar en contacte amb el Club d’Escacs Porqueres. Ho pot fer a través del formulari de contacte.